Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Online-Examenklas.nl

Definities:

 1. Online-Examenklas.nl (éénmanszaak) ingeschreven als Online-Examenklas.nl bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr: 69140995 0000.
 2. De Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Online-Examenklas.nl een Overeenkomst sluit, in de regel: de ouders/verzorgers van de Leerling of de Leerling zelf.
 3. De Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Online-Examenklas.nl wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat de Leerling en de Contractant ook dezelfde kunnen zijn).
 4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Online-Examenklas.nl en de Contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 6. De Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.Online-Examenklas.nl vermelde prijzen voor de diverse door Online-Examenklas.nl aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten of administratiekosten in rekening gebracht worden.
 7. De Overeenkomst die Contractant met Online-Examenklas.nl aangaat kent een vast tarief.
 8. Afspraken Online-Examenklas.nl: zoals overhandigd tijdens het intakegesprek voor de examentraining of de eerste afspraak voor overige diensten.

Algemeen:

 1. De Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door Online-Examenklas.nl zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Online-Examenklas.nl.
 3. De Contractant en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 4. Alle door Online-Examenklas.nl geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Online-Examenklas.nl. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Online-Examenklas.nl vermeld wordt, Online-Examenklas.nl uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 5. De openingstijden staan op Online-Examenklas.nl vermeld.
 6. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Online-Examenklas.nl volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Online-Examenklas.nl hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 7. Online-Examenklas.nl biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Online-Examenklas.nl verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.
 8. In gevallen van overmacht voor Online-Examenklas.nl kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Online-Examenklas.nl is hiervoor niet aansprakelijk.
 9. De Leerling kan geschorst worden tijdens een examentraining indien sprake is van aanhoudend storend of bedreigend gedrag of indien de Leerling onder invloed van alcohol of drugs verschijnt in een online-klas van Online-Examenklas.nl. Dit ter beoordeling van Online-Examenklas.nl onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding in rekening gebracht.
 10. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, via info@online-examenklas.nl (zie ook artikel 7 onder “Tarieven en Betaling”).

Tarieven en Betaling:

 1. De Contractant is aan Online-Examenklas.nl het Tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie artikel 6 onder “Definities).
 2. Promotieacties van Online-Examenklas.nl kunnen niet worden gecombineerd. Na het gebruik maken van een promotieactie verliest contractant voor onbepaalde tijd het recht om aanspraak te maken op een andere actie.
 3. Online-Examenklas.nl is gerechtigd de Tarieven te wijzigen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.
 4. Het opmaken van de factuur geschiedt voorafgaand elke examentraining. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Online-Examenklas.nl aangewezen bank- of girorekening. Dit kan indirect via de IDeal betaalknop die Online-Examenklas.nl  verstuurt in iedere email die een factuur bevat, of via een directe overboeking. Online-Examenklas.nl  heeft steeds het recht om vooruitbetaling te verlangen.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Online-Examenklas.nl een betalingsherinnering verzenden.
 6. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Online-Examenklas.nl kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Examentraining:

 1. Indien de Contractant tijdens of binnen één werkdag na het intakegesprek aangeeft de Leerling niet te willen laten starten bij Online-Examenklas.nl dan zijn geen kosten verschuldigd.
 2. Vanaf 10 dagen voor de start van iedere examentraining is restitutie niet meer mogelijk. Vanaf 10 dagen voor de start van de examentraining brengt Online-Examenklas.nl het tarief voor de examentraining in zijn geheel in rekening, ongeacht of Leerling de examentraining wel- of niet volgt.
 3. Bij ziekte van de Leerling brengt Online-Examenklas.nl 50% van het geldende tarief niet in rekening. Online-Examenklas.nl zal in alle gevallen vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.